senior woman and nurse smiling woman and senior woman playing senior woman and nurse nurse checking the heartbeat of senior woman

We Strive for    Excellence

Gentle Home Care Services, Inc.

Giving you the best that health care has to offer in the privacy and comfort of your home; we strive to improve your quality of life.

Do you want to enjoy the benefits of having health care provided at home? Are you confused whether you are eligible or not?

Read here to learn the various benefits of receiving quality care at home.

Non-Discrimination/ LEP Statement

NON-DISCRIMINATION/ LEP STATEMENT

Gentle Home Care Services complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate in hiring or admissions, on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Our Agency does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Gentle Home Care Services:
 Provides free aids and services to patients with disabilities to communicate effectively with us, such as:
○ Qualified sign language interpreters.
○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).

 Provides free language services to patients whose primary language is not English (LEP) such as:
○ Qualified interpreters.
○ Information written in other languages.
If you need these services, contact our Administrator at 978-258-8479.

If you believe that Gentle Home Care Services has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Agency Name: Gentle Home Care Services
C/O – Agency Civil Rights Coordinator
Agency Address: 49 Blanchard Street, Suite 101
Agency Phone: 978-258-8479

You can file a grievance in person or by mail or fax. If you need help filing a grievance, call our office for assistance.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at

U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Section 1557 Civil Rights LEP Taglines

ATTENTION: If you speak any language other than English, language services are available to you. Call 978-258-8479

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Gentle Home Care Services, tiene
derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al
978-258-8479.

Si vous, ou quelqu’un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de Gentle Home Care Services, vous
avez le droit d’obtenir de l’aide et l’information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez
978-258-8479.

Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su Gentle Home Care Services, hai il diritto di ottenere aiuto e
informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare 978-258-8479.

Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz ,macie pytania odnośnie Gentle Home Care Services, masz prawo do uzyskania
bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku .Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer 978-258-8479.

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum Gentle Home Care Services haben, haben Sie das Recht,
kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie
bitte die Nummer 978-258-8479 an.

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Gentle Home Care Services, quý vị sẽ có quyền được
giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 978-258-8479.

如果您,或是您正在協助的對象,有關於[插入 SBM 項目的名稱 Gentle Home Care Services]方面的問題,您
有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 [在此插入數字 978-258-8479。

Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o Gentle Home Care Services, você tem o
direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para 978-258-8479.

Եթե Դուք կամ Ձեր կողմից օգնություն ստացող անձը հարցեր ունի Gentle Home Care Services մասին, Դուք
իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկություններ ստանալու Ձեր նախընտրած լեզվով։
Թարգմանչի հետ խոսելու համար զանգահարե՛ք 978-258-8479.

যদি আপদি, অথবা আপদি অিয কাউকক সহায়তা করকেি, সম্পককে প্রশ্ন আকে Gentle Home Care Services, আপিার
অদিকার আকে দবিা খরকে আপিার দিজস্ব ভাষাকত সাহাযয পাবার এবং তথয জািবার। অিুবািককর সাকথ কথা বলার
জিয, কল করুি 978-258-8479.

No dakayo, wenno maysa a tao a tultulunganyo, ket adda kayatyo a saludsoden maipanggep iti Gentle Home Care Services, adda karbenganyo a dumawat iti tulong ken impormasion iti bukodyo a pagsasao nga awan ti bayadanyo.
Tapno makipatang iti maysa a mangipatarus iti pagsasao, tumawag iti numero nga 978-258-8479.

Nimba wewe canke umuntu uriko urafasha afise ibibazo vyerekeye Gentle Home Care Services, utegerezwa kugira
uburenganzira bwo kuronka ubufasha n’amakuru arambuye mu rurimi gwawe ataco utanze canke kurihira.
Hamagara 978-258-8479 uhamagara umusobanuzi.